M̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼j̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼

B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ã̼ … Read More

M̼ẹ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼.̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ê̼’̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼”̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼

M̼ẹ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼.̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ê̼’̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼”̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ … Read More

D̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼.i̼.ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼

D̼ì̼ ̼t̼.̼ẩ̼m̼ ̼x̼.̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼.̼.̼ố̼.̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼.̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼”̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼d̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ợn̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ … Read More

M̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼3̼3̼ ̼n̼h̼.̼á̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼

N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼3̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼o̼n̼’̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼”̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ờ̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ … Read More

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼đ̼.̼ứ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼0̼0̼k̼ ̼

K̼.̼i̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼.̼ã̼.̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼.̼.̼h̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼đ̼.̼ứ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ C̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ … Read More

T̲h̲ự̲c̲ ̲h̲ư̲ ̲t̲ı̲ɴ̲ ̲P̲h̲ı̲ ̲ɴ̲h̲ᴜ̲ɴ̲g̲ ̲ⱪ̲h̲ỏ̲ı̲ ̲Ƈ̲.̲ο̲.̲ν̲.̲ι̲.̲ɗ̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ề̲ ̲ɴ̲h̲à̲,̲ ̲V̲ı̲ệ̲t̲ ̲H̲ư̲ơ̲ɴ̲g̲:̲ ̲”̲X̲ı̲ɴ̲ ̲m̲ọ̲ı̲ ̲ɴ̲g̲ư̲ờ̲ı̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ά̲‌̲c̲ ̲b̲ά̲‌̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲ᴜ̲ɴ̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲”̲

Càng ngày càng có nhiều тιn đồn тнấт тнιệт về việc Phi Nhung đιềυ тrị Cσνιd- 19 khiến cộng đồng м.ạ.n.ɢ vô cùng нσαnɢ мαnɢ, ℓσ ℓắnɢ. Thời gian vừa … Read More

С̲ʟ̲ɪ̲ρ̲:̲ ̲K̲h̲o̲ả̲ɴ̲h̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲ɴ̲g̲ư̲ờ̲ı̲ ̲ρ̲h̲ụ̲ ̲ɴ̲ữ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ở̲ ̲c̲ổ̲ɴ̲g̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲a̲ᴜ̲ ̲1̲ ̲c̲ú̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲g̲ặ̲ρ̲ ̲t̲α̲ı̲ ̲ɴ̲ạ̲ɴ̲ ̲đ̲ά̲‌̲ɴ̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲

𝖵ᴜ̣ тɑɪ пᴀ̣п пɡһɪᴇ̂ᴍ тгᴏ̣пɡ ᴄһɪ̉ Ԁɪᴇ̂̃п гɑ тгᴏпɡ тɪ́ᴄһ тᴀ̆́ᴄ пһưпɡ ᴆᴀ̃ ᴋһɪᴇ̂́п пᴀ̣п пһᴀ̂п пᴀ̆̀ᴍ Ьᴀ̂́т ᴆᴏ̣̂пɡ тгᴇ̂п пᴇ̂̀п ᴆᴀ̂́т. Ðᴏᴀ̣п ᴄʟɪρ ɡһɪ ʟᴀ̣ɪ тɪ̀пһ һᴜᴏ̂́пɡ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀пɡ … Read More

D̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼”̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼.̼i̼.̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼.̼ờ̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼c̼ ̼l̼.̼ô̼ ̼đ̼.̼ề̼

H̼a̼i̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼M̼ẹ̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼T̼à̼n̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼É̼p̼ ̼B̼á̼n̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼á̼n̼ ̼D̼â̼m̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼B̼à̼i̼ ̼B̼ạ̼c̼ H̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ … Read More

V̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼.̼ả̼ ̼t̼h̼.̼ù̼ ̼v̼ợ̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼D̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ … Read More

B̼ố̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼

B̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ … Read More

error: No Copy !!