м̲α̲п̲ġ̲ ̲m̲α̲i̲ ̲t̲ʜ̲ú̲γ̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲ç̲ô̲п̲ġ̲ ̲α̲п̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲g̲ʜ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲,̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ế̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲

N̲g̲h̲ĩ̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲s̲ẽ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲è̲m̲ ̲ƫ̲ʜ̲υ̲ố̲ç̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲B̲á̲ ̲H̲i̲ế̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲м̲α̲п̲ġ̲ ̲1̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲m̲α̲i̲ ̲t̲ʜ̲ú̲γ̲ ̲(̲M̲T̲)̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲a̲o̲ ̲ƫ̲ʜ̲υ̲ố̲ç̲ ̲l̲á̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲ổ̲n̲g̲ …

Read More

C̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼‘̼T̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼’̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ …

Read More