Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Tôi sẵn sàng làm bồi bàn, bảo vệ mở cửa khách sạn kiếm tiền giúp người nghèo’

“Cứ ai trả 60 triệu đồng thì tôi sẵn sàng làm bồi bàn, phục vụ, bảo vệ mở cửa khách sạn… Tôi sẽ phục vụ 2 buổi chiều từ 17h … Read More

C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼‘̼d̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼d̼â̼n̼’̼

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ … Read More

B̼ị̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ạ̼ᴛ̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ᴛ̼ù̼ ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ᴅ̼â̼ᴍ̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ɴ̼ứ̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ở̼

V̼ớ̼i̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼â̼ᴍ̼ ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ệ̼ ̼ᴛ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ụ̼ᴄ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ạ̼ᴛ̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ᴛ̼ù̼ … Read More

B̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼t̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ … Read More

[̼N̼Ó̼N̼G̼]̼ ̼–̼ ̼Đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ S̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼-̼4̼,̼ ̼C̼ơ̼ … Read More

error: No Copy !!